Fleurs cbd (vrac)

MANGO KUSH (vrac)

1,200.00

Fleurs cbd (vrac)

SUPER LEMON HAZE (vrac)

1,200.00

Fleurs cbd (vrac)

OG KUSH (vrac)

1,200.00

Fleurs cbd (vrac)

GORILLA (vrac)

1,200.00

Fleurs cbd (vrac)

ORANGE THERAPY (vrac)

1,200.00

Fleurs cbd (vrac)

FRUIT CAKE (vrac)

1,200.00

Fleurs cbd (vrac)

ORANGE BUD (vrac)

1,200.00

Fleurs cbd (vrac)

MASTER KUSH (vrac)

1,200.00